[GFX50S] 근대문화 중심도시 군산으로의 시간여행

건물 및 인테리어 촬영에 재미를 붙이고 있는 요즘

처음 가본 군산에서 본 다양한 건축물과 거리의 풍경들이 인상에 많이 남았습니다.

가족과 함께한 여행이라 다양한 사진을 촬영하지 못한 아쉬움에

조만간 혼자만의 출사를 강행해볼려고 계획만 하고있습니다??!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ GFX50S + GF32-64mmF4 R LM WR ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

홈페이지  http://www.hyunjinpapa.co.kr

티스토리 블로그 http://hjjwpapa.tistory.com

네이버 블로그 http://kgissue94.blog.me

인스타 http://www.instagram.com/hj_photograph/?hl=ko

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC0WnyuoZcyZ55QPFNHD9Pyw?view_as=subscriber

 

 

 

 

TAG

댓글 달기

logo

kgissue94@naver.com

LOCATION
Copyright (C) Photographer HJ. All rights reserved.

top